Experience, Expression, Feel, wisdom

ការគិតប្រចាំថ្ងៃ​: ការធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯង

ថ្ងៃចន្ទ ១៤ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃកោរ

បើអ្នកមិនយកអំណាចដាក់ក្នុងខ្លួនអ្នក រកចំណេះដឹង ជំនាញ បទពិសោធន៍ និងទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យទាំងឡាយ ដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាន អ្នកអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកផ្សេងនិងស្ថានភាពទាំងឡាយមកគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នក។ អ្នកអាចរស់ក្នុងជីវិតដែលអ្នករីករាយ និងទៅដល់អត្ថន័យជីវិតរបស់អ្នក បើសិនជាអ្នកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនអ្នកអាចធ្វើវាបាន។

If you do not put power in yourself, you seek knowledge, skills, experience, and meaningful relationships to take ownership of your own life, you are allowing others and situations to be owners of your life. You can live the life you love and reach the meaning of your life if you recognize that you can do it.

Cultural Leadership, Experience, Expression, wisdom

How Phare artists and Phare social enterprise demonstrate their models of resilience in time of crisis

Performances are not allowed from March to July 2020 and then again from March 2021 until now. Phare Performing Social Enterprise Co., Ltd, better known as Phare Circus & Phare Creative Studio, has managed to keep maintain employments of 36 artists and 41 staff since the closure of the Cambodian borders. I am writing to highlight solidarity and resilience of the company, artists and staff carried out during this time of crisis to share, inspire and exchange with you.

1-) Communication, communication, communication:

Clear, respectful humane internal communications sessions with artists and team members making sure they are always up to date with the development of the pandemic and the impacts to the company. Requests for staff’s solidarity, understanding and their personal resilience/strength. From April 2021 onwards, 20 staff volunteered to be on a long-term unpaid leave until the company can welcome and invite them back. The rest of the staff agree to receive 50% salary. A few key positions including director of HR and Operations agree to receive less than 50%. CEO volunteered to receive 22% of salary for a period of time and then 10% until now. We negotiated a reduction of costs: ie rental of PPSE office and let go of artists housing in Siem Reap while we do not know when we can come back on stage yet. PPSE revamped the pay system to support artists a basic income (which did not exist before) ensuring artists are still rehearsing, keeping their good mental and physical health by rehearsing by themselves at home showing creativity in pandemic with their series of #StayHomeStayFit videos.

2-) Adapting to the new normal and market demographics:

Months have passed since entertainment venues were closed by government order due to the COVID-19 global pandemic. The impact has been devastating, but Cambodians are resilient. Phare artists’ creativity flourished (READ MORE). The Phare Circus organization has been reimagined (READ MORE). When it was safe and permitted to, we took the opportunity to time to return to the stage: with our weekend program called “Phare Circus Rising”. 

PPSE mobilizes its human resources to help each other’s where they can with all hands-on deck ie: deep cleaning of the house, maintaining repainting all circus/music equipment’s, revamp the PCC experience to match with local audiences, successfully relaunched after the government authorizes performances for the local audiences, add extra attractiveness to be ready for re-opening including pre-show entertainment, street food festivals respecting all the prevention measures standard operating procedures (SOPs).

ie: SAFETY FIRST: Health and safety are the top priority. Here are the precautions being taken at Phare Circus to assure the safety of all guests, staff and artists: The seating area in the big top is thoroughly cleaned with alcohol-based disinfectant before every performance. The rest rooms are cleaned with alcohol-based disinfectant before opening and hourly during the operation. Surfaces around the venue that guests are likely to touch are cleaned with alcohol-based disinfectant before opening. Staff and guest temperature is taken upon arrival. Hand sanitizer dispensers are placed throughout the venue. “Distancing” is used in the seating area to put as much space as possible between guests. Interaction with the artists after the show is discontinued until further notice ensuring our audiences and tourism partners that Phare is a fun and safe place to be… 

The artists created 3 new productions during the pandemic  

PPSE cut all capital expenditures, put a halt on capital expenditure/assets or equipment investments, reduced all expenses keeping only the bare necessity to ensure we can pay the (reduced) salary.  

No alt text provided for this image

We persevere, retain jobs and revamp our business plan and target market to match with the new reality which is the local population only. We re-launched our performances with weekend program 2 shows per weekend called: Phare Circus Rising from August 2020 to February 2021.

What is Phare Circus Rising? 

A solid program for resuming performances at Phare Circus and other special events. Phare artists and musicians emerge from their confinement. The Phare Circus venue is prepared to exceed health and safety requirements. Internet streaming will be used to share special events. Step-by-step, Phare Circus is rising again! 

We took actions in finding creative solutions for revenue generation:   

“Put Smile on Faces” “Invite a Family to the Circus” campaign (https://pharecircus.org/smiles-on-faces/

We piloted/prototyped a performance project in Phnom Penh city.  

No alt text provided for this image

Together with our mother NGO organization, we put Cambodia on the spot light by performing the longest running circus show in the world 24hour and 10 minutes to raise awareness on our impacts on lives and to mobile fundraising supports from locals and fans around the world. This even has attracted attention and media coverages locally and internationally.

We won 4 international business awards and we are on the way to be accredited by the Guinness World Record.

https://cambodianess.com/article/phare-ponleu-selpak-wins-four-stevie-international-business-awards-in-an-international-competition

 3-) Creative Solutions: pivoting to digital medium

We launched Phare Circus Online Boutique on our website, Facebook and Instagram Shop with shoppers and supporters’ convenience by making online payment directly.

We have been working hard to creatively generate some level of income during this time and prepare for the future. Together with partner like All Dreams Cambodia, we put a virtual dance and circus workshop product on sales. Our Phare Creative Studio, producer of graphic design, videos and animation with the Cambodian touch, has been working with partners to provide marketing, educational communication and behavior change communications digital assets to both Covid-19 related digital educational campaign and non-covid related campaigns.

We ensure creativity flourish even in this down time but creating mixed media live action performance and animation drawing background such as this video.

We supported our lead composer and musician LY Vanthan and our partner Baramey production with music equipment enabling them to produce online ASEAN music showcase bring LY Vanthan to fame he rightfully deserve.

We are sure you want to meet Vanthan in person the next time to experience performance at Phare Circus and when he goes on tours around the world!.

We are working with our mother organization Phare Ponleu Selpak (Brightness of the Arts) and her partner organization Minor Act to produce more digital media projects to help other artists on their personal development & branding.

With Minor Act and Ly Vanthan’s BBand, we produced a music video “Let’s Visit Siem Reap”.

In the theme of destination marketing, we are producing a series of videos that show Phare artists visiting many interesting destinations and activities in Siem Reap that tourists should stay longer for them in their next visit.

4-) Ensuring that Phare can rebound and will recover and grow again:

Cash is king! We have been fortunate to retain jobs and do what we do thanks to artists, staff solidarity, our cash reserve and supports from Phare supporters around the world.

But… live performances are ordered closure again from March 2021 until now in late 2021…

From August 2021, with continued strain on PPSE’s reserved cash on hand which is running out, more staff must go on suspension leave, key essential posts who are necessary and contributing to the other means of revenue generation & security/safety and future recovery of the company receive a retainer pay. We ensure everyone do not go hungry by providing emergency food relief packages to the most vulnerable members of our team (Read more here).

If there is two main things I have learned as an entrepreneur and leader from this global crisis they are:

  • Keep reserve cash for rainy days like this one
  • Organizational culture is a key ingredient for a resilient team and organization.

I thank you all for reading and sharing this journey with me and for your continued support to Cambodian artists and the whole cultural and creative industries.

About HUOT Dara:

Dara is an economist by field of studies and a social change agent by his sense of purpose.

Currently he works, plays and dreams big together with 47 artists and 70 team members in Phare Performing Social Enterprise (PPSE) http://www.pharecircus.org in her mission of supporting Phare Ponleu Selpak school, providing professional opportunities for Cambodian youth and revitalizing arts in Cambodia.

He was a music student at Phare Ponleu Selpak Association in 2001 in his High School Year in Battambang. He was later an interpreter at Phare and joined the first group of performing artists on awareness theater/circus performance tours to educate rural Cambodian populations on landmines, malaria, dengue fever and other public health and safety issues.

He spent 13 years of his professional careers in travel, tourism, hospitality and events management in Cambodia before embarking on the journey on artists career and social programs sustainability in 2013. He has a keen interest in business and personal development and entrepreneurship. His dream is to develop and enhance a strongly reputable and internationally recognized Cambodian brand with Phare.

Cultural Leadership, Expression, wisdom

គុណតម្លៃសិល្បៈ សំណេររបស់ សូ ភីណា

បងស្រី អ្នកនិពន្ធ សូ ភីណា បានសរសេរ ចែករំលែកអំពីគុណតម្លៃនៃសិល្ប:

តាមការស្វែងយល់និងស្រាវជ្រាវ គាត់បានបែកចែកគុណតម្លៃជាពីរ គឺ គុណតម្លៃខាងក្នុង (Intrinsic value) គឺជាគុណតម្លៃទាំងឡាយណា ដែលយើងទទួលបានប្រយោជន៍ ឬសារៈសំខាន់របស់វា ដោយផ្ទាល់ បើទោះជាវាគ្មានប្រយោជន៍ ឬជាឧបករណ៍ដើម្បីឈានទៅសម្រេចការអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយ។ និង គុណតម្លៃឧបករណ៍ (Instrumental value) ដែលជាគុណតម្លៃទាំងឡាយណា​ ដែលគេប្រើដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅផ្សេងទៀត។

https://www.youtube.com/watch?v=jG-We6ZQDJY

 សូមរីករាយស្វែងយល់ជាមួយគ្នា កុំខាន នៅក្នុងតំនរទំព័រខាងក្រោម:

តើសិល្បៈមានគុណតម្លៃអ្វីខ្លះមកលើសង្គមមួយ? តើគុណតម្លៃ ឬគុណប្រយោជន៍នៃសិល្បៈ ត្រូវបានគេស្គាល់ ឬដឹងឮគ្រប់គ្រាន់ឬនៅ? តើសិល្បករបានខិតខំបង្កើនទំហំនៃគុណតម្លៃសិល្បៈរបស់ពួកគេទៅទស្សនិកជន ឬសាធារណជនប៉ុណ្ណា ដើម្បីពួកគេបានទទួលគុណតម្លៃពីសិល្បៈ? ក្នុងប្លុកនេះ ខ្ញុំនឹងចែករំលែកការយល់ដឹងខ្លះៗទាក់ទងនឹងគុណតម្លៃសិល្បៈ។

សូ ភីណា

Personal and Career Development, Resources

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងទំនាក់ទំនងអតិថិជនសម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យម ទស្សនទានរបស់តារាថ្ងៃសៅរ៍១កើតខែបឋមាសាធឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក, ព.ស. ២៥៦៥ Dara-ism July 10th, 2021

គេនិយាយថាព័ត៌មានជាអំណាច ការយល់ការដឹងជាអំណាច។ សូមស្វែងយល់អំពី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងទំនាក់ទំនងអតិថិជនសម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យម​។​

They say information is power. Knowledge is power. The more you know your customers, the more you can make sure they appreciate your business relationship with them. This video in Khmer is about Customer Relationship Management System for MSMEs.

Cultural Leadership, Expression, Places & things of interests, wisdom

អ្វីដែលខ្ញុំណែនាំ What I recommend

For culture, arts and and creative industries/experiences:

For business process and productivity:

Customer Relationship Management System CRM:

https://www.hubspot.com/

Ms. One Note

Experience, Expression, Financial Freedom, wisdom

ទស្សនទានតារា ថ្ងៃសៅរ៍១០កើតខែបឋមាសាធឆ្នាំឆ្លូវ ត្រី​ស័ក, ព.ស.​ ២៥៦៥ Darism on Saturday 19th June 2021 ការស្វែងយល់ពីការធានារ៉ាប់រង Learning about Insurance

Cultural Leadership, Personal and Career Development

កម្មវិធីអ្នករកដំណោះស្រាយសហគ្រិន​ Enterprise SolutionFinders

ខ្ញុំចូលរួមបង្កើតឱកាសនិងដំណោះស្រាយ

សូមអរគុណដៃគូរ​និងក្រុមការងារដែលមានការបង្កើតថ្មីដែលខ្ញុំអាចជួយគាំទ្របាន

I am pleased to play a role in this initiative.

Thanks partners and colleagues, SENG Ratanak Visay and Helene VEAL for this project opportunity for me to contribute.

[ឱកាសការងារ]
🚀🎯ចុះឈ្មោះទីនេះ :​​ https://forms.gle/APhVm6ZYSKrudJ4q6

កម្មវិធីអ្នករកដំណោះស្រាយសហគ្រិន​ Enterprise SolutionFinders រដូវកាលទី ១ 🏃‍ ដាក់ឲ្យដំណេីរការដោយ Khmer Enterprise – សហគ្រិនខ្មែរ ប្រតិបត្តិការដោយ ភូមិអុីមផេកសៀមរាប – Phum Impact Siem Reap

តើអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកជួយសង្គមរបស់យើងនិងគាំទ្រដល់សហគ្រិនដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងកំឡុងពេលកូវីដនៅខេត្តសៀមរាបទេ? យើងកំពុងស្វែងរកយុវជនដែលមានភាពស្វាហាប់ ១០ នាក់ដើម្បីក្លាយជាអ្នករកដំណោះស្រាយសហគ្រិន រដូវកាលទី ១!! បន្ទាប់ពីការសាកល្បងជោគជ័យ ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភសហគ្រិនខ្មែររបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានយល់ព្រមគាំទ្រដល់ពួកយើងសម្រាប់កម្មវិធីពង្រីកទ្រង់ទ្រាយធំនេះ!

អ្នករកដំណោះស្រាយសហគ្រិនជាកម្មវិធីរយៈពេល ៤ ខែដោយចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់ចុងថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២១ – អ្នករកដំណោះស្រាយសហគ្រិននិមួយៗនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ១០០-១៥០ ដុល្លារក្នុងមួយខែយោងទៅតាមបទពិសោធន៍និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់គាត់។

តោះនៅចាំអីទៀត? ប្រសិនបើនេះស្តាប់ទៅដូចជាអ្នកដែរ សូមពិនិត្យមើលសេចក្តីប្រកាសពេញលេញនៅលើវេបសាយរបស់យើងនៅទីនេះ ហើយប្រើតំណនេះដើម្បីដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ!

ថ្ងៃផុតកំណត់ទទួលពាក្យ : ១៤ មិថុនា ២០២១​

[Hiring] Enterprise SolutionFinders -Season 1!!! Sponsored by KHMER ENTERPRISE, executed by Phum Impact Siem Reap!

Deadline to apply: 14th June 2021 – Don’t wait!!

Do you want to contribute to our society and support entrepreneurs struggling during this covid time in Siem Reap? We are looking for 10 dynamic youths to become our SolutionFinders season 1 (Khmer Speaking)!! After a successful pilot, our sponsor Khmer Enterprise, under the Ministry of Economy and Finance, has agreed to support us for this scale up program!

Enterprise SolutionFinders will be a four months program, starting on July 1st, 2021 until end of October 30th , 2021 – Each SolutionFinders will receive an allowance of 100-150 usd/month according to his/her experience and time commitment. A fulltime availability is preferred.

The ideal candidate is a dedicated graduate or young professional, highly committed and motivated to help entrepreneurs as well as to learn about entrepreneurship mindset!
If this sounds like you, check out the full announcement on our website here and use this link to access our application pool.

Full job description on our website:
https://sr.phumimpact.com/enterprise-solutionfinders/

===================
At Phum Impact Siem Reap, you will part of a “family” where your dedication, talents and creativity will be taken into account, your personal and professional development will be our focus, and you will get the chance to impact others greatly! Phum Impact is the place to create ️️️and to BE

#jobs#siemreapjobs#hiring#hiringsiemreap#phumimpactsiemreap

🚀🎯 Apply here: https://forms.gle/APhVm6ZYSKrudJ4q6

Uncategorized

បញ្ហាកាន់តែធំ ជាឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់បង្កើតដំណោះស្រាយច្នៃប្រឌិត The bigger the problem, the bigger the opportunity for creative solutions

ភាពច្នៃប្រឌិតធ្វើឱ្យពួកយើងរកដំណោះស្រាយបាន

Cambodians are SolutionFinders


https://fb.watch/5VWlZ5Zueg/

Uncategorized

ឯករាជ្យភាពនិងភាពមានការងារ ទស្សនទានរបស់តារា នៅអាទិត្យ ទី១០រោច ខៃមាឃ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៤ Dara-ism February 7th, 2021