Experience, Expression, Feel, wisdom

ការគិតប្រចាំថ្ងៃ​: ការធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯង

ថ្ងៃចន្ទ ១៤ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃកោរ

បើអ្នកមិនយកអំណាចដាក់ក្នុងខ្លួនអ្នក រកចំណេះដឹង ជំនាញ បទពិសោធន៍ និងទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យទាំងឡាយ ដើម្បីឲ្យខ្លួនអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបាន អ្នកអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកផ្សេងនិងស្ថានភាពទាំងឡាយមកគ្រប់គ្រងជីវិតអ្នក។ អ្នកអាចរស់ក្នុងជីវិតដែលអ្នករីករាយ និងទៅដល់អត្ថន័យជីវិតរបស់អ្នក បើសិនជាអ្នកទទួលស្គាល់ថាខ្លួនអ្នកអាចធ្វើវាបាន។

If you do not put power in yourself, you seek knowledge, skills, experience, and meaningful relationships to take ownership of your own life, you are allowing others and situations to be owners of your life. You can live the life you love and reach the meaning of your life if you recognize that you can do it.

Cultural Leadership, Experience, Expression, wisdom

How Phare artists and Phare social enterprise demonstrate their models of resilience in time of crisis

Performances are not allowed from March to July 2020 and then again from March 2021 until now. Phare Performing Social Enterprise Co., Ltd, better known as Phare Circus & Phare Creative Studio, has managed to keep maintain employments of 36 artists and 41 staff since the closure of the Cambodian borders. I am writing to highlight solidarity and resilience of the company, artists and staff carried out during this time of crisis to share, inspire and exchange with you.

1-) Communication, communication, communication:

Clear, respectful humane internal communications sessions with artists and team members making sure they are always up to date with the development of the pandemic and the impacts to the company. Requests for staff’s solidarity, understanding and their personal resilience/strength. From April 2021 onwards, 20 staff volunteered to be on a long-term unpaid leave until the company can welcome and invite them back. The rest of the staff agree to receive 50% salary. A few key positions including director of HR and Operations agree to receive less than 50%. CEO volunteered to receive 22% of salary for a period of time and then 10% until now. We negotiated a reduction of costs: ie rental of PPSE office and let go of artists housing in Siem Reap while we do not know when we can come back on stage yet. PPSE revamped the pay system to support artists a basic income (which did not exist before) ensuring artists are still rehearsing, keeping their good mental and physical health by rehearsing by themselves at home showing creativity in pandemic with their series of #StayHomeStayFit videos.

2-) Adapting to the new normal and market demographics:

Months have passed since entertainment venues were closed by government order due to the COVID-19 global pandemic. The impact has been devastating, but Cambodians are resilient. Phare artists’ creativity flourished (READ MORE). The Phare Circus organization has been reimagined (READ MORE). When it was safe and permitted to, we took the opportunity to time to return to the stage: with our weekend program called “Phare Circus Rising”. 

PPSE mobilizes its human resources to help each other’s where they can with all hands-on deck ie: deep cleaning of the house, maintaining repainting all circus/music equipment’s, revamp the PCC experience to match with local audiences, successfully relaunched after the government authorizes performances for the local audiences, add extra attractiveness to be ready for re-opening including pre-show entertainment, street food festivals respecting all the prevention measures standard operating procedures (SOPs).

ie: SAFETY FIRST: Health and safety are the top priority. Here are the precautions being taken at Phare Circus to assure the safety of all guests, staff and artists: The seating area in the big top is thoroughly cleaned with alcohol-based disinfectant before every performance. The rest rooms are cleaned with alcohol-based disinfectant before opening and hourly during the operation. Surfaces around the venue that guests are likely to touch are cleaned with alcohol-based disinfectant before opening. Staff and guest temperature is taken upon arrival. Hand sanitizer dispensers are placed throughout the venue. “Distancing” is used in the seating area to put as much space as possible between guests. Interaction with the artists after the show is discontinued until further notice ensuring our audiences and tourism partners that Phare is a fun and safe place to be… 

The artists created 3 new productions during the pandemic  

PPSE cut all capital expenditures, put a halt on capital expenditure/assets or equipment investments, reduced all expenses keeping only the bare necessity to ensure we can pay the (reduced) salary.  

No alt text provided for this image

We persevere, retain jobs and revamp our business plan and target market to match with the new reality which is the local population only. We re-launched our performances with weekend program 2 shows per weekend called: Phare Circus Rising from August 2020 to February 2021.

What is Phare Circus Rising? 

A solid program for resuming performances at Phare Circus and other special events. Phare artists and musicians emerge from their confinement. The Phare Circus venue is prepared to exceed health and safety requirements. Internet streaming will be used to share special events. Step-by-step, Phare Circus is rising again! 

We took actions in finding creative solutions for revenue generation:   

“Put Smile on Faces” “Invite a Family to the Circus” campaign (https://pharecircus.org/smiles-on-faces/

We piloted/prototyped a performance project in Phnom Penh city.  

No alt text provided for this image

Together with our mother NGO organization, we put Cambodia on the spot light by performing the longest running circus show in the world 24hour and 10 minutes to raise awareness on our impacts on lives and to mobile fundraising supports from locals and fans around the world. This even has attracted attention and media coverages locally and internationally.

We won 4 international business awards and we are on the way to be accredited by the Guinness World Record.

https://cambodianess.com/article/phare-ponleu-selpak-wins-four-stevie-international-business-awards-in-an-international-competition

 3-) Creative Solutions: pivoting to digital medium

We launched Phare Circus Online Boutique on our website, Facebook and Instagram Shop with shoppers and supporters’ convenience by making online payment directly.

We have been working hard to creatively generate some level of income during this time and prepare for the future. Together with partner like All Dreams Cambodia, we put a virtual dance and circus workshop product on sales. Our Phare Creative Studio, producer of graphic design, videos and animation with the Cambodian touch, has been working with partners to provide marketing, educational communication and behavior change communications digital assets to both Covid-19 related digital educational campaign and non-covid related campaigns.

We ensure creativity flourish even in this down time but creating mixed media live action performance and animation drawing background such as this video.

We supported our lead composer and musician LY Vanthan and our partner Baramey production with music equipment enabling them to produce online ASEAN music showcase bring LY Vanthan to fame he rightfully deserve.

We are sure you want to meet Vanthan in person the next time to experience performance at Phare Circus and when he goes on tours around the world!.

We are working with our mother organization Phare Ponleu Selpak (Brightness of the Arts) and her partner organization Minor Act to produce more digital media projects to help other artists on their personal development & branding.

With Minor Act and Ly Vanthan’s BBand, we produced a music video “Let’s Visit Siem Reap”.

In the theme of destination marketing, we are producing a series of videos that show Phare artists visiting many interesting destinations and activities in Siem Reap that tourists should stay longer for them in their next visit.

4-) Ensuring that Phare can rebound and will recover and grow again:

Cash is king! We have been fortunate to retain jobs and do what we do thanks to artists, staff solidarity, our cash reserve and supports from Phare supporters around the world.

But… live performances are ordered closure again from March 2021 until now in late 2021…

From August 2021, with continued strain on PPSE’s reserved cash on hand which is running out, more staff must go on suspension leave, key essential posts who are necessary and contributing to the other means of revenue generation & security/safety and future recovery of the company receive a retainer pay. We ensure everyone do not go hungry by providing emergency food relief packages to the most vulnerable members of our team (Read more here).

If there is two main things I have learned as an entrepreneur and leader from this global crisis they are:

  • Keep reserve cash for rainy days like this one
  • Organizational culture is a key ingredient for a resilient team and organization.

I thank you all for reading and sharing this journey with me and for your continued support to Cambodian artists and the whole cultural and creative industries.

About HUOT Dara:

Dara is an economist by field of studies and a social change agent by his sense of purpose.

Currently he works, plays and dreams big together with 47 artists and 70 team members in Phare Performing Social Enterprise (PPSE) http://www.pharecircus.org in her mission of supporting Phare Ponleu Selpak school, providing professional opportunities for Cambodian youth and revitalizing arts in Cambodia.

He was a music student at Phare Ponleu Selpak Association in 2001 in his High School Year in Battambang. He was later an interpreter at Phare and joined the first group of performing artists on awareness theater/circus performance tours to educate rural Cambodian populations on landmines, malaria, dengue fever and other public health and safety issues.

He spent 13 years of his professional careers in travel, tourism, hospitality and events management in Cambodia before embarking on the journey on artists career and social programs sustainability in 2013. He has a keen interest in business and personal development and entrepreneurship. His dream is to develop and enhance a strongly reputable and internationally recognized Cambodian brand with Phare.

Cultural Leadership, Expression, wisdom

គុណតម្លៃសិល្បៈ សំណេររបស់ សូ ភីណា

បងស្រី អ្នកនិពន្ធ សូ ភីណា បានសរសេរ ចែករំលែកអំពីគុណតម្លៃនៃសិល្ប:

តាមការស្វែងយល់និងស្រាវជ្រាវ គាត់បានបែកចែកគុណតម្លៃជាពីរ គឺ គុណតម្លៃខាងក្នុង (Intrinsic value) គឺជាគុណតម្លៃទាំងឡាយណា ដែលយើងទទួលបានប្រយោជន៍ ឬសារៈសំខាន់របស់វា ដោយផ្ទាល់ បើទោះជាវាគ្មានប្រយោជន៍ ឬជាឧបករណ៍ដើម្បីឈានទៅសម្រេចការអ្វីផ្សេងទៀតក៏ដោយ។ និង គុណតម្លៃឧបករណ៍ (Instrumental value) ដែលជាគុណតម្លៃទាំងឡាយណា​ ដែលគេប្រើដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅផ្សេងទៀត។

https://www.youtube.com/watch?v=jG-We6ZQDJY

 សូមរីករាយស្វែងយល់ជាមួយគ្នា កុំខាន នៅក្នុងតំនរទំព័រខាងក្រោម:

តើសិល្បៈមានគុណតម្លៃអ្វីខ្លះមកលើសង្គមមួយ? តើគុណតម្លៃ ឬគុណប្រយោជន៍នៃសិល្បៈ ត្រូវបានគេស្គាល់ ឬដឹងឮគ្រប់គ្រាន់ឬនៅ? តើសិល្បករបានខិតខំបង្កើនទំហំនៃគុណតម្លៃសិល្បៈរបស់ពួកគេទៅទស្សនិកជន ឬសាធារណជនប៉ុណ្ណា ដើម្បីពួកគេបានទទួលគុណតម្លៃពីសិល្បៈ? ក្នុងប្លុកនេះ ខ្ញុំនឹងចែករំលែកការយល់ដឹងខ្លះៗទាក់ទងនឹងគុណតម្លៃសិល្បៈ។

សូ ភីណា

Cultural Leadership, Expression, Places & things of interests, wisdom

អ្វីដែលខ្ញុំណែនាំ What I recommend

For culture, arts and and creative industries/experiences:

For business process and productivity:

Customer Relationship Management System CRM:

https://www.hubspot.com/

Ms. One Note

Experience, Expression, Financial Freedom, wisdom

ទស្សនទានតារា ថ្ងៃសៅរ៍១០កើតខែបឋមាសាធឆ្នាំឆ្លូវ ត្រី​ស័ក, ព.ស.​ ២៥៦៥ Darism on Saturday 19th June 2021 ការស្វែងយល់ពីការធានារ៉ាប់រង Learning about Insurance

Experience, Expression, wisdom

Daraism November 17th, 2020: សាមគ្គីជាកម្លាំង Together, we are stronger!

សេចក្តីស្រឡាញ់ ស្តែងចេញពីខាងក្នុងនិងសកម្មភាព មិនមែនគ្រាន់តែសម្តីបញ្ចេញមកខាងក្រៅ។ បើមិនស្រលាញ់មនុស្សមិនខ្វល់ បើមិនខ្វល់មនុស្សមិនសាមគ្គីស្វឹតស្វាញជាមួយគ្នាទេ។ ចូលរួមជាមួយខ្ញុំ បន្តផ្តល់ស្នាមញញឹមដល់សហគមន៍យើងដោយ សិល្បៈ វប្បធម៌ ការ ញុំាងទឹកចិត្ត និង ការ កំសាន្ត បន្ធូរបន្ថយ ការតានតឹង អារម្មណ៍ ដោយ បន្តឲយើងនៅត្រលប់មកវិញ ដើម្បី កម្ពុជា។

ABA: 000 70 77 10 Name: Phare Performing Social Enterprise

Teamwork makes dreams work. That’s what make me love them. That’s what make us going stronger together. We cooked for us. We cooked for artists in quarantine. We care for one another. We love you for sharing this ❤️. Help us, keep smiles on faces in this surreal time. https://pharecircus.org/smiles-on-faces/

Cultural Leadership, Experience, Expression, Feel, wisdom

បន្ត ឬ ផ្អាក?​ Bring down the curtain or continue to ring the curtain up at Phare Circus?

ពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីភាពដែលអាចកើតឡើង​ក្នុងការផ្អាកទស្សនីយភាពល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វារ វាធ្វើអោយខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍ពិបាក។ យើងបានផ្អាកម្តងហើយ ដែលជាការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរាលដាលមេរោគកូវីត១៩ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពីខែមីនាដល់មិថុនា ៤​ ខែ។ ចន្លោះពេលនុះ សិល្បការិនី សិល្បករ នៅបន្តហាត់សម ព្រមទាំងបានបង្កើតទស្សនីយភាព២ថ្មឺ ក្រោមចំណងជើងថា “ការត្រលប់មកវិញនៃល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វារ” #ហ្វារត្រលប់មកវិញ #រឹតតែពូកែរឺតតែរឹងមាំ។

សហគ្រាសសង្គមហ្វារនៅបន្តគាំទ្រដើម្បីធានាជូននូវសុវត្ថិភាព សង្គមនិងជីវភាពជូនក្រុមការងារនិងសិល្បករ។​
ក្រោយការរៀបចំជាថ្មីនិងការលះបង់ និងចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងរបស់ក្រុមការងារហ្វារ ពួកយើងបានគោរពគោលការណ៍ណែនាំសុវត្ថិភាព និងបន្ថែមបទពិសោធន៏រឹតតែគួរអោយសប្បាយរីករាយ ជូនទស្សនិកជន ដូចជា អាហារបែបដងវិថីដ៏ឆ្ងាញ់ មានអនាម័យនិងតម្លៃសមរម្យ ដោយក្រុមចុងភៅប្រកបភាពច្នៃប្រឌិតវ័យក្មេង https://www.facebook.com/asianstreetfoodcambodia (អរគុណបងអូស្មាន់ដែលបានផ្តល់យោបល់នេះ) និងការតុបតែងខ្លួន ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សិល្ប:សម្រាប់ការថតរូប ស្អាតៗ និងការកម្សាន្តសប្បាយសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ មុនទស្សនីយភាពក្នុងតង់ល្ខោនសៀកហ្វារផងដែរ៕

ល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វារ បានត្រលប់មកវិញ ដោយគោរពគោលការគម្លាតនិងសុវត្ថិភាព#ហ្វារត្រលប់មកវិញ #រឹតតែពូកែរឺតតែរឹងមាំ រៀងរាល់ ចុងសប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ ជាមួយវណ្ណកម្មទស្សនីយភាពខុសៗគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នៃខែនីមួយៗ​ ពីខែកក្កដារហូតមកដល់ពេលនេះ។​ សិល្បករ សិល្បការិនី និងក្រុមការងារនៅទទួលបានការងារ ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ និងផ្តល់ស្នាមញញឹម សំណើច ការលើកទឹកចិត្តជូនទស្សនិកជនទាំងអស់អោយនៅបន្តសង្ឃឹម រក្សាភាពវីជ្ជមាន និងទទួលការញុាំងទឹកចិត្តក្នុងការបន្តដំណើរជីវិតទៅមុខទៀត។ ក្រុមការងារសហគ្រាសសង្គមហ្វារជិត២០រូបបានចូលរួមជួយស្ថានភាពហិរញវត្ថុរបស់យើងដោយពួកគាត់ទទួលការព្យួការងាររយ:ពេលយូរ ក្រុមការងារផ្សេងទៀត យល់ស្របទទួលយកចំណូល៥០%​ឬតិចជាងនេះដើប្បីជួយយើងទាំងអស់គ្នា។ ខ្ញុំដឹងគុណពួកគាត់មិនភ្លេចឡើយ។

សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នា!

ខ្ញុំសូមអរគុណ AvyTravel ព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនដែលបានអញ្ជើញទទួលបទពិសោធន៍នៅហ្វារនិងបានចែលរំលែក

បើសិនជាអ្នកសួរខ្ញុំថា “តើនរណាជាគំរូរបស់អ្នក នៃភាពក្លាហាន ការលះបង់ សេចក្តីស្រឡាញ់ ភាពរឹងមាំង និងងសេចក្តីសង្ឈឹម?​”

ខ្ញុំនឹងឆ្លើយថា : “សហស្ថាបនិក លោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក្រុមការងារ សិស្សានុសិស្ស នៃសមាគមហ្វារពន្លឺសិល្ប: និងសិល្បការិនី សិល្បករ ក្រុមការងារ នៃ ល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វារ”

ឥឡូវ​នេះ ពួកយើងត្រូវសួរសំណួខ្លួនឯងថាតើពួកយើងក្រាញននៀលតស៊ូបន្តបានរយ​:ពេលប៉ុន្មានទៀត នៅពេលមិនទាន់មាន គំរោងពពុះទេសចណ៍​ មិនទាន់មានការមកដល់នៃទេសចរអន្តរជាតិនៅឡើយ?

ពួកយើងពឹងផ្អែកទៅលើការចូលរួមគាំទ្ររបស់ជនរួមជាតិទាំងអស់ និងមិត្តភក្តិទាំងឡាយដែលហៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថាជាផ្ទះរបស់ពួកគាត់។​

ខ្ញុំសង្ឈឹមថាល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វារនឹងនៅបន្តបើកទ្វារស្វាគមន៍ប្រិយមិត្ត ទស្សនិកជន​ទាំងអស់ និងបន្តផ្តល់ការងារនិងចំណូលជូនសិល្បការិនី សិល្បករនិងក្រុមការងារ។​

ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមនិងគាំទ្ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។សូមចូលរួមនៅរាត្រីនេះនិងស្អែក និងរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍។

ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកដែលធនធាននិងសមត្ថភាពគាំទ្រនឹងជួយយើងដើម្បីយើងអាចអញ្ជើញ យុវនារី យុវជន ក្រុមគ្រួសារជាច្រើនទទួលបទពិសោធន៍សិល្ប: និងការញុាំងទឹកចិត្ត ពីសិល្បការិនី សិល្បករ ល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វារ និងសមាគមហ្វារពន្លឺសិល្ប:ដោយការធ្វើការគាំទ្រដោយ ចូលរួមការរកថវិការលើគេហទំព័រខាងក្រោម ឬ តាមរយ:កុងធនាគារ ABA, លេខកុង, 000707710, ឈ្មោះ PHARE PERFORMING SOCIAL ENTERPRISE CO LTD ឬ 000784673 ឈ្មោះ PHARE PONLEU SELPAK

https://pharecircus.org/shop/donation/invite-a-family

/https://www.gofundme.com/f/invite-a-family-to-the-circus

Help us keep our doors open and employments retained. Come to Phare Circus tonight and tomorrow and different shows each weekends. I thank you all for your participation, attendance and contribution. You can “Invite a Family” on 2 different links: The Phare Circus website (preferred) and GoFundMe.

https://pharecircus.org/shop/donation/invite-a-family

/https://www.gofundme.com/f/invite-a-family-to-the-circus

Or ABA, Account: 000707710, name PHARE PERFORMING SOCIAL ENTERPRISE CO LTD or 000784673, account name: PHARE PONLEU SELPAK.

Thank you for being with us along our journey to sustainability and human empowerment.

Experience, Expression, wisdom

Darism 24th, May 2020

ម្នាក់ឋង ឯកោ
ផ្លូវដែលអ្នកកំពុងដើរ
ផ្លូវដែលលំបាក ហត់
អ្នកមិនងាកក្រោយវិញទេ
ថ្ងៃណាមួយអ្នក
នឹងរកឃើញពន្លឺរបស់អ្នកម្តងទៀត

អ្នកដឹងទេ? អ្នកមិនចុះចាញ់
អ្នកនៅតែរឹងមាំ

ដើរតាមបេះដូងអ្នក
សូមឱ្យក្តីស្រឡាញ់របស់អ្មកដឹកនាំឆ្លងកាត់ភាពងងឹត
ត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់
ខ្ញុំជឿជាក់ ខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នក

អនុវត្ត​តាម​ក្តី​សេចក្តីប្តេជ្ញាបស់អ្នក
ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលមានសប្បុរសធម៌
គ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបានទេ

កុំពន្លត់ភ្លើងកម្លាំងចិត្តក្នុងខ្លួនអ្នក អ្នកចាំជានិច្ចជ្រៅក្នុងបេះដូង ថា ខ្ញុំជឿ ខ្ញុំជឿ ខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងធ្វើវាបាន

ម្នាក់ឯង
អ្នកនឹងទៅតែម្នាក់ឯង
បើកបេះដូង
ដល់សកលលោក
បន្តដំណើរស្វែងរករបស់អ្នក
ដោយមិនមើលទៅក្រោយ
មិនត្រូវរង់ចាំទាល់តែព្រះអាទិត្យរះនុះទេ

តាមផ្កាយតំរង់ទិសរបស់អ្នក
ទៅកន្លែងដែលសុបិន្តរបស់អ្នកនាំអ្នកទៅ
ថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបានទៅដល់
ប្រសិនបើអ្នកជឿ ប្រសិនអ្នកជឿលើខ្លួនអ្នក

ថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងជួបអ្នក
ថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងជួបខ្ញុំដែរ
ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឱបអ្នកយ៉ាងខ្លាំង
យើងនឹងដឹងថាវាគឺជាការពិត